Flinger

Voorwaarden

Inleiding

Dit document, dat overal ook kan worden aangeduid als "Servicevoorwaarden", "Voorwaarden", "Gebruikersovereenkomst" of "Overeenkomst", is een juridisch bindende overeenkomst tussen individuen, bedrijven en organisaties (Gebruikers) en Eastwood Media B.V., gevestigd aan de Zinkstraat 24, 4823AD, Breda, Nederland, die hierna ook kan worden aangeduid als "Flinger", "Bedrijf" de "Website" of "Website".

De termen "ons", "wij" en "onze" kunnen ook worden gebruikt om te verwijzen naar Flinger overal, terwijl de termen "u", "uw", "Gebruiker" en "Bezoeker" kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar alle gebruikers van de Website. De termen "Content" en "Inhoud" worden gebruikt om te verwijzen naar al het materiaal dat via de Website beschikbaar wordt gesteld.

Voor toegang tot en gebruik van alle Inhoud en diensten van de Website bevestigt u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent (of de wettelijke leeftijd in uw staat, land of plaats indien hoger dan 18).

Door onze Website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels. U bevestigt ook dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid en Restitutiebeleid.

Toegang tot en gebruik van de website

Wij verlenen u een niet-exclusieve niet-sublicentieerbare herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar en een dergelijke overdracht is nietig of vernietigbaar waar van toepassing.

Deze Overeenkomst creëert op geen enkele wijze een agentschap, partnerschap, joint venture, of werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en ons.

Wij behouden ons het recht voor om het functioneren van onze Website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) stop te zetten (bijvoorbeeld om onderhoud aan onze Website te plegen). Wij behouden ons ook het recht voor om onze Website af te wisselen:

 • Om technische redenen zoals problemen met onze servers, hardware- of softwarestoringen, hackeraanvallen, enz.
 • Om updates van onze hardware of software uit te voeren ten behoeve van onze Website en/of gebruikerservaring.
 • In ieder geval om legitieme redenen zoals bezwaren inzake privacy of legitieme bezwaren inzake de inhoud of het onderhoud van onze Website.
 • Als wij besluiten dat onze Website niet langer een commerciële reden heeft om te blijven functioneren.
 • Mochten er veranderingen optreden in de door ons geleverde diensten.

Wij sluiten niet specifiek uit dat onze Website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) niet beschikbaar is wegens technische of onderhoudsproblemen. Onze Website is niet immuun voor virussen, hackeraanvallen, storingen van hardware en software, en andere onverwachte problemen waar wij geen invloed op hebben.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of schade, inclusief materiële schade, die Gebruikers van onze Diensten ondervinden als gevolg van technische redenen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of schade die gebruikers van onze diensten ondervinden als gevolg van internet- of datastoringen.

Wij beloven alle mogelijke acties te ondernemen om de correcte werking van onze Diensten te herstellen in geval van technische of onderhoudsproblemen.

Alle problemen en/of kosten in verband met internetverbindingen en/of mobiele dataverbindingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de individuele Gebruiker. Wij adviseren alle Gebruikers om de kosten van eventuele internet- of dataverbindingen na te gaan alvorens onze Website te gebruiken.

Inhoud van de gebruiker

Gebruikers kunnen tekst, audio (mondelinge verklaringen) en video-informatie naar andere Gebruikers verzenden. Door Gebruikerscontent beschikbaar te stellen via de Website, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht van sublicentie, om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, uit te zenden, te streamen, uit te zenden en anderszins te exploiteren op, via of door middel van de Website en websites van derden. Dit omvat het gebruik van deze Inhoud voor commerciële doeleinden.

Wij claimen geen eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst wordt geacht de rechten te beperken die u hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Het auteursrecht voor alle Inhoud blijft in het bezit van de Gebruiker die deze heeft verstrekt.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt, ofwel dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven beschikt die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen, zoals beoogd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U verklaart en garandeert dat noch de Gebruikersinhoud, noch uw uitzending of verzending van de Gebruikersinhoud of ons gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Website of websites van derden inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van derden, of resulteert in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Het auteursrecht op alle andere inhoud, met inbegrip van afbeeldingen, UI-ontwerp, enz., die op onze Website wordt aangetroffen, behoort ons toe.

U gaat ermee akkoord geen Inhoud te verstrekken die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels, de rechten van andere Gebruikers, of die als obsceen of beledigend voor anderen kan worden beschouwd.

U gaat ermee akkoord geen Inhoud te verzenden die in strijd is met, of aanzet tot gedrag dat in strijd is met, enige toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid.

U stemt ermee in om geen reclame te maken of commerciële diensten aan te bieden wanneer u onze Website gebruikt. U stemt ermee in de Website of Inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van derden of op enige wijze die niet is toegestaan volgens deze Overeenkomst.

Kwaadaardige gebruikersactiviteit

U gaat ermee akkoord geen van de volgende dingen te doen:

Pogingen om de kwetsbaarheid van ons systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of veiligheids- of authenticatiemaatregelen te doorbreken;

 • Het vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, verzwakken, ontcijferen of anderszins omzeilen van enige technologische maatregel die door ons of een van onze leveranciers of enige andere derde partij (inclusief een andere Gebruiker) wordt toegepast om de Website of Inhoud te beschermen;
 • Pogingen de Website of Inhoud te benaderen of te doorzoeken of Inhoud van de Website te downloaden met behulp van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (waaronder spiders, robots, crawlers, data mining tools en dergelijke) anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • Geen TCP/IP packet header of enig deel van de header informatie in een e-mail bericht vervalsen, of op enigerlei wijze de Website of Content gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bron-identificerende informatie te verzenden;
 • Pogingen tot ontcijfering, decompilatie, demontage of reverse engineering van de software die wordt gebruikt om de Website of Inhoud te leveren;
 • De toegang van een Gebruiker, host of netwerk verstoren of trachten te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Website;
 • Ontwikkel een concurrerende applicatie of website;
 • een ander persoon aan te moedigen of in staat te stellen een van de voorgaande dingen te doen.

Betaalde producten of diensten

Wij kunnen onze Gebruikers op onze Website bepaalde betaalde producten of diensten aanbieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, digitale goederen en diensten en abonnementen.

Als u iets van ons koopt, verklaart en garandeert u ook dat:

U hebt de beschrijving van het product of de dienst gelezen en begrijpt duidelijk de aard ervan;

 • Alle betalingsinformatie die u verstrekt is juist en volledig;
 • Door u gemaakte kosten worden gehonoreerd door uw bank of creditcardmaatschappij;
 • U betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief eventuele belastingen;
 • Als uw eerste betalingsmethode wordt geweigerd, blijft u de gemaakte kosten betalen, inclusief eventuele toeslagen die wij vanwege de geweigerde betaling moeten betalen.
 • Betaalde diensten mogen niet aan derden worden overgedragen.
 • Indien u het niet eens bent met het bedrag dat met uw bankkaart in rekening is gebracht voor het gebruik van de Website, neem dan eerst contact met ons op en daarna met de uitgever van de bankkaart voor een terugbetaling (Chargeback). Uw verzoek zal in overweging worden genomen en indien wij het gerechtvaardigd achten, zal het betwiste bedrag worden teruggestort op uw kaart. Terugbetaling op grond van het goedgekeurde verzoek kan tot 20 werkdagen duren. Als wij uw verzoek afwijzen, kunt u contact opnemen met de uitgever van de bankkaart.

Wij kunnen extra betaalde functies op onze Website aanbieden, zoals de mogelijkheid om een verbod te verwijderen voordat de verbodsperiode is verstreken. Deze betaalde functies kunnen worden gekocht via een reeks voorgestelde betalingsmethoden op onze Website.

Alle betalingen voor betaalde diensten op onze Website zijn onderworpen (of niet) aan terugbetaling volgens ons Terugbetalingsbeleid.

De betalingsvoorwaarden voor communicatie en de voorwaarden voor terugbetaling van de rekening kunnen door de Website te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing aan de Gebruikers. Indien deze wijzigingen de voorwaarden van de Overeenkomst aanzienlijk veranderen, heeft U het recht het gebruik van de Website te beëindigen.

Als u van mening bent dat de aard van het product of de dienst u niet duidelijk genoeg is, koop het dan niet en aarzel niet om contact met ons op te nemen voordat u een aankoop doet.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites, internetbronnen en goederen van derden op onze Website te plaatsen.

Wij proberen uitsluitend links naar gerespecteerde bronnen van derden aan te bieden, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op websites van derden, de veiligheid van uw persoonlijke informatie en privacy op dergelijke sites, of handelingen die u op externe websites verricht. U erkent alleen verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van externe websites of bronnen, noch voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Koppeling en inbedding

U mag links naar onze Website verstrekken en deze opnemen in uw websites, toepassingen of andere internetbronnen op voorwaarde dat:

 • U verwijdert of verduistert geen enkel deel van onze Website door framing of anderszins;
 • Uw toepassing, internetbron of website houdt zich niet bezig met illegale of pornografische activiteiten;

U stopt met het verstrekken van links naar onze Werbsite en met het insluiten van onze Website op ons verzoek.

Beëindiging van de toegang

Elke Gebruiker die onze Regels schendt tijdens het gebruik van onze Website, de voorwaarden van deze Overeenkomst, of Inhoud verstrekt of verspreidt zoals uiteengezet in p.3 van deze Overeenkomst, kan de toegang tot onze Website worden beperkt zonder enige kennisgeving of verplichting (financieel of anderszins), met inbegrip van het recht voor ons om alle software, technische, juridische en andere middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan (met inbegrip van, zonder beperkingen, het blokkeren van bepaalde IP-adressen).

Wij proberen alle Gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen, maar zijn daartoe niet verplicht.

Voor tijdelijke toegangsbeperkingen wordt de beperkingsperiode door ons bepaald en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u en andere Gebruikers voor een wijziging van de verbodsperioden voor elke vorm van overtreding.

Alle bepalingen met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid, disclaimers en schadeloosstelling blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst of beëindiging van uw gebruik van onze Website van kracht.

Misbruiken en klachten

Incidenten van misbruik, schendingen van de Regels en/of oneigenlijk gebruik van uw auteursrecht door andere Gebruikers kunnen worden gemeld via e-mailadressen, contactformulieren en andere contactmethoden zoals vermeld op onze Website.

Gebruikers die geschillen met andere Gebruikers van onze Website proberen op te lossen door onze Regels, voorwaarden van deze Overeenkomst of Privacybeleid te schenden, en/of door illegale acties te ondernemen, zoals ongepaste opmerkingen aan het adres van andere Gebruikers, lopen het risico dat hun toegang tot onze Website tijdelijk of permanent wordt beperkt, zoals bepaald in p.6 van deze Overeenkomst.

Beperking van de aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van onze Gebruikers terwijl zij op onze Website zijn of voor de Inhoud die door hen wordt verstrekt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van onze Website, inclusief aansprakelijkheid als gevolg van rechtszaken, boetes, claims, schade, verplichtingen, uitgaven van welke aard en type dan ook, inclusief directe, indirecte, incidentele, boetes, en/of verliezen als gevolg van nalatigheid, onderbreking van de dienstverlening, verlies van gegevens, hardwareschade als gevolg van virusaanvallen, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verspilling van kantoortijd, schending van een contract, claims van derden, of andere verliezen die kunnen zijn voorzien als gevolg van of tijdens het gebruik van onze Website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van software of virussen die uw hardware kunnen beschadigen, storingen van mechanische of elektrische hardware of van communicatielijnen kunnen veroorzaken, andere verbindingsproblemen (zoals de onmogelijkheid van internettoegang), onbevoegde toegang, diefstal, letsel, materiële schade, bedieningsfouten, stakingen of overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten, winst of verlies van contracten, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kantoortijd, en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook.

U gaat ermee akkoord om Flinger en haar medewerkers te beschermen tegen alle claims van derden en alle verliezen en kosten die voortvloeien uit claims als gevolg van uw persoonlijke handelingen tijdens het gebruik van onze website of als gevolg van inhoud die door u.

Amendementen

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onze Regels, ons Privacybeleid, ons Restitutiebeleid en deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

De meest recente en bijgewerkte exemplaren van bovengenoemde documenten staan op onze website.

Alle wijzigingen worden actief en geldig vanaf het moment dat de gewijzigde tekst is bijgewerkt op de desbetreffende pagina van onze Website.

In sommige gevallen kunnen wij gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in documenten, maar het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de betreffende pagina's te controleren op updates.

Indien u het niet eens bent met de voorwaarden in deze Overeenkomst, dient u het gebruik van onze Website met onmiddellijke ingang te staken. Als u onze Website blijft gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst.

Andere zaken

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het conflictenrecht. In geval van juridische geschillen dienen deze te worden beslecht door een Nederlandse rechter.

Elke vordering die door U wordt ingesteld in verband met de Applicatie moet worden ingediend binnen één jaar nadat de aanleiding tot de klacht heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van deze termijn gaat een dergelijk recht voorgoed verloren en wordt het indienen van een dergelijke vordering als verboden beschouwd.

U gaat ermee akkoord dat wij in geval van schending van de overeenkomst door u onherstelbare schade lijden. In dit geval hebben wij het recht om (zonder enig bewijs van schade) rechtsbescherming te krijgen. Het verlenen van rechtsbescherming aan ons door de wet beperkt ons echter niet in het verkrijgen van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in overeenstemming met het toepasselijke recht.

In geval van een geschil tussen de Website en de Gebruiker, behoudt de Website zich tevens het recht voor om als bewijs te gebruiken dat u de Applicatie daadwerkelijk gebruikte (in sommige gevallen - als bewijs dat u de werkelijke eigenaar van de account bent) en de volgende informatie aan de relevante autoriteit te verstrekken: uw Avatar; schermafbeeldingen die door het systeem zijn gemaakt toen u naar gesprekspartners zocht; uw IP-adres; uw land, regio en stad; type browser en besturingssysteem dat u gebruikte.

Dit document is opgesteld in verschillende talen. In geval van twijfel, onenigheid over de inhoud of verschil in interpretatie prevaleert de Engelse tekst.

De namen van de clausules en subclausules van de Overeenkomst worden niet beschouwd als het materiële deel van deze clausules en worden slechts vermeld voor het gemak van de oriëntatie.

Berichten over schendingen van de Overeenkomst door Gebruikers dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: [email protected] voor een onmiddellijke reactie. Andere berichten betreffende de Overeenkomst of de werking van de Applicatie dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: [email protected]